ระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ (e-Sourcing)

ขอต้อนรับสู่ ระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์ (e-Sourcing) ระบบสำหรับทำการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการให้กับโรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ (มหาชน) จำกัด

ระบบ e-Sourcing ทำให้การจัดซื้อจัดหามีประสิทธิภาพ ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตามกำหนดระยะเวลาในแต่ละโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ขาย การตรวจสอบข้อมูล การสื่อสารอย่างเป็นระบบ และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

ประโยชน์ของระบบการจัดซื้อจัดหาออนไลน์

รูปแบบมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน

มีการกำหนดรูปแบบมาตรฐานของกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจนและถือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย


สะดวก รวดเร็ว

ด้วยขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วขึ้น และสามารถลดขั้นตอนต่างๆ ของงานเอกสารลงได้


สร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส

เป็นการเปิดโอกาสและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้กับผู้ขายทุกราย รวมถึงก่อให้เกิดกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่โปร่งใส ต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผยต่อสาธารณะ


ตรวจสอบ และควบคุมได้

ด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่โปร่งใส จึงสามารถตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการได้ทุกขั้นตอน