จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

เป็นแนวทางปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ดำเนินการธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม